PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief juli-augustus 2017 Nieuwsbrief juli-augustus 2017

Bij de diensten
 
Zondag 16 juli, 4de zondag van de zomer
In de zomer wordt er in het leesrooster ruimte gemaakt voor gelijkenissen. Het zijn “beeldverhalen” die moeten duidelijk maken wat Jezus nu eigenlijk wil zeggen. Intussen zijn we twintig eeuwen later en in een andere cultuur, dus moeten ook die gelijkenissen weer worden uitgelegd. Vandaag gaat het om een zaaier en wat hij mag verwachten van zijn inspanningen (Mt. 13), een mooi zomers thema. Er zijn meerdere van deze verhalen – niet alleen in het Nieuwe Testament - die vragen oproepen. Oogsten we ook wat we zaaien? Hebben we geduld? Waardoor kan de oogst vernielen? Wat leveren onze inspanningen uiteindelijk op?
Ds. Ruud Foppen
 
Zondag 30 juli 2017, 6e zondag van de zomer
Het gaat deze zondag in de preek over Genesis 16. Dit is een intrigerend hoofdstuk, waarin Ismaël ter wereld komt als kind van Abram en Hagar, nu het lijkt alsof Abram en Sara geen nakomelingen kunnen krijgen. Het leidt tot grote spanningen tussen de hoofdrolspelers. We zullen met de bril van een niet-gelovige, een jood en een islamiet naar dit verhaal kijken en ons tenslotte afvragen wat het ons als christenen te zeggen heeft.
(Ter introductie: ik ben emerituspredikant en woon met mijn vrouw, die ook predikant is te Gorssel. Ik ben zwager van uw gemeentelid Arent van der Feltz. Ik werkte in het jeugd en jongerenwerk, aan de universiteit, als gemeente predikant en provinciaal predikant. Ik ben voorzitter van de Generale Raad van Advies van de Protestantse Kerk in Nederland).
Dr. Herbert Wevers

Zondag 6 augustus, 7de zondag van de zomer
Onze ervaring heeft geleerd dat het altijd fijn én goed is te gast te mogen zijn in het fraaie kleine kerkje in Eijsden. Vandaag hoop ik daarom weer bij u en jullie te mogen voorgaan. De viering heeft als thema Verlangen naar Liefde, en cirkelt rondom twee lezingen: Deuteronomium 6:1-9 en Johannes 13:31-35. Zowel Mozes als Jezus roepen (ons) op de Eeuwige en elkaar lief te hebben. Beide benadrukken dat liefde geboden is om (iets van) de Eeuwige zichtbaar te maken in ons leven en in onze wereld. En dat omlijsten we vanzelfsprekend met mooie liederen waarmee we hopelijk weer ge-Inspireerd verder kunnen.
Pastor Sjon Donkers
 
Zondag 13 augustus, 8ste zondag van de zomer
Voorganger – volgens het rooster – is: ds. Joke Boot – de Boer. Op dit moment is nog niet bekend of zij deze zondag kan voorgaan. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn zal ds. Adjo Witte te Ulestraten haar vervangen.
                                                                               -
Zondag 20 augustus, 9de zondag van de zomer
Voorganger – volgens het rooster - is: ds. Joke Boot – de Boer. Indien zij verhinderd is, zal ds. Joen Drost te Maastricht voorgaan. Van hem is de volgende bijdrage.
Lezen Lucas 19: 41 – 48.  Emotie. Twee keer een zeer sterke emotie in dit korte gedeelte uit het Evangelie. Ontroerd kijkt Jezus uit over de stad. In de actuele situatie klinken de profetieën door, die de ondergang van Jeruzalem aankondigen. Dan gaat hij de tempel binnen en met woede houdt hij er opruiming onder de handelaars en wisselaars. Tranen van verdriet en van woede liggen dicht bij elkaar. Hij kan en wil ze niet bedwingen. Zijn eigen rol is aangevochten. Zijn verbondenheid met de stad en met de tempel stuurt hem op een riskant pad naar een onbekende toekomst. Niet angst is zijn drijfveer, maar verontwaardiging om het onrecht.
Ds. Joen Drost
 
Zondag 27 augustus, 10de zondag van de zomer   
Voorganger is: drs.  Joanne Seldenrath
 
Zondag 3 september, 11de zondag van de zomer
De filmindustrie staat er bol van: exorcisten of geest-uitdrijvers. Soms is de bezetene een klein meisje met boze zware stem. Soms is het een huis waar voortdurend geklop gehoord wordt. Soms is het een kamer en door de deurspleten zie je raadselachtig licht. En er is altijd wel iemand die dapper ten strijde trekt om de boze geest te verjagen. In Matteüs 17, 14-20 is Jezus zo iemand. In de Bijbel in Gewone Taal (BGT) staat er zelfs boven: “Jezus jaagt een kwade geest weg” en zijn leerlingen vragen waarom zij dat niet konden. Gaat het nu om die zogenaamde geest (welke dan ook), of om de mate van vertrouwen in de kracht die je gegeven is om het kwaad tegen te gaan? In dit Lutherjaar kan ook het Luthers leesrooster worden gevolgd. Dat klopt wat beter met deze “Effata-zondag”, deze zondag “Ga open”, want de oren van een doofstomme gaan open (Marcus 7, 31-37). Is het niet hetzelfde thema: het kwaad dat je in bezit kan nemen, je kan verlammen, je doof kan maken? In deze dienst vieren we samen de Maaltijd van de Heer, die ons voorging in het leren de geesten te onderscheiden.
Ds. Ruud Foppen
                                                    
Collectes
 
Zondag 16 juli                     Eigen Diaconie
 
Zondag 30 juli 2017           Eigen diaconie

Zondag 6 augustus             JOP
 
Zondag 13 augustus          Eigen diaconie
                                                                              
Zondag 20 augustus          Filippijnen
 
Zondag 27 augustus          Kenia
 
Zondag 3 september          Voedselbank Zuid-Limburg                 
                                   
 
Vanuit de kerkenraad
 
Diensten tijdens de zomer
We hebben even moeten puzzelen om het dienstrooster van 2017 weer op orde te krijgen. Door de onzekerheid of Joke Boot wel zou kunnen voorgaan in de diensten deze zomer en het onverwacht afzeggen van ds. Vos op 27 augustus hebben we gezocht naar een oplossing. Het is vooral aan Ruud Foppen te danken dat we deze zomer ons rooster toch weer compleet hebben. De geplande dienst op 16 juli van Joke Boot wordt overgenomen door Ruud Foppen. Voor haar diensten op 13 en 20 augustus hebben we een zogenaamde achterwacht (reserve) gevonden.
Het rooster voor deze zomer ziet er dan als volgt uit: 16/7: ds. Foppen, 23/7 geen dienst, 30/7: dr. Wevers, 06/8 hr. Donkers, 13/08 ds. Boot (achterwacht ds. Witte), 20/8 ds. Boot (achterwacht ds. Drost), 27/8 drs. Seldenrath, 3/9 ds. Foppen
Op onze website kunt ieder precies zien of de achterwacht dan wel Joke zelf voorganger is in deze diensten. We hopen u deze zomer te ontmoeten in één of meer van deze diensten.
 
Kerk 2025
Zoals bekend is de generale Synode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) gestart met een proces om in een veranderende tijd ook de positionering van PKN opnieuw onder de loep te nemen. Er worden in dat kader vragen gesteld over “waar gaat het in de kerk om” en “hoe kunnen we met elkaar kerk zijn”, maar ook hoe gaat de PKN zich in de  toekomst organiseren. Op de gemeenteavond hebben we met elkaar over de eerste twee vragen van gedachten gewisseld aan de hand van door Ruud Foppen geformuleerde mogelijke antwoorden (multiple choice).
 
Aan onze kerkenraad is ook formeel gevraagd te reageren op de voorgestelde wijzigingen van de organisatie van de PKN. Daarop heeft de kerkenraad in maart schriftelijk gereageerd in de richting van de classis. Het is de bedoeling dat elke classis op basis daarvan een reactie geeft aan de generale Synode.
 
Belangrijke punten zijn onder meer het verminderen van de 75 classes naar 11 classes, het niet meer vertegenwoordigd zijn van elke kerkenraad in een classis, het aanstellen van een classispredikant die als voorzitter van de classis een sleutelrol krijgt bij coördinatie van een aantal zaken in een classis.
 
Onze kerkenraad heeft op de meeste punten instemmend gereageerd. Voor Eijsden is van belang dat er in de nieuwe kerkorde formeel ruimte ontstaat om met een kleinere kerkenraad te werken dan tot nu toe verplicht. Straks kan het zo zijn dat volstaan zou kunnen worden met een kerkenraad bestaande uit een predikant, een ouderling en een diaken. Daar moet dan wel formeel toestemming voor worden gevraagd. Ook de samenwerking met andere kerkgenootschappen wordt verruimd. Dat sluit mooi aan op onze initiatieven om meer met de Remonstrantse Kerk te gaan samenwerken.
 
Zoals men in een kerkelijke omgeving mag verwachten worden er van meerdere kanten veel bezwaren ingediend tegen de voorgestelde veranderingen. We hebben in de kerkenraad besloten om als kleine kerk in het hele proces van de totstandkoming van wijzigingen niet te veel tijd te steken en ons te concentreren op het kerkelijke werk in onze eigen gemeente. Wij hopen dat ieder dat begrijpt. Vooralsnog zien we voor onze kerk in Eijsden vooral een aantal positieve kanten zitten aan Kerk 2025.
 
Diaconie
De diaconie heeft in de kerkenraadsvergadering van 20 juni instemming gekregen op het voorstel om een surplus op de inkomsten van 2016 over te maken naar 3 instanties die we regelmatig steunen, te weten Homeless Child, Pieterke en Voedselbank Zuid-Limburg. Ook tijdens de diensten wordt er voor deze collectedoeleinden vaak ruimhartig gegeven. Daar kunnen we trots op zijn.
 
Pieterke
Deze zomer heeft Pieterke op 9 juli haar tienjarig bestaan gevierd met een groot tuinfeest. Het is één van de doelen waar we regelmatig voor collecteren. We waren uiteraard uitgenodigd en hebben veel complimenten gekregen dat we als kleine kerkgemeenschap zo’n belangrijk sociaal-maatschappelijk initiatief al jaren ondersteunen.
 
De kerk is open
Alweer voor het zevende jaar op rij wordt vanaf zaterdag 1 juli tot en met de tweede week van augustus op zaterdagmiddag onze kerk opengesteld voor bezoekers. Vaak zijn dat toevallige voorbijgangers, bezoekers van de kunstexpositie of Eijsdenaren die de kerk eens van binnen willen zien. Deze zomer is er een tentoonstelling te zien van foto’s van Alf Mertens. In de onderstaande column leest u iets meer over deze fotograaf. De foto is genomen in National Park in Banff, Canada
 
Onderhoud tuin en kerkhof
Onze kerkelijke gemeente bezit aan de Caestertstraat een klein kerkhof. Dit is lang geleden ontstaan in een tijd dat het voor protestanten niet toegestaan werd om begraven te worden op de katholieke begraafplaats. Direct na de tweede wereldoorlog zijn er mensen (vaak kinderen) begraven die afkomstig waren uit Nederlands Indië en in Eijsden een tijdelijk onderdak hadden gekregen. Familie van deze mensen bezoeken nog regelmatig de begraafplaats. Omdat de gemeente Eijsden-Margraten niet bereid is het eigendom en het onderhoud van ons over te nemen moeten we zelf voor een verantwoord onderhoud zorgen. De gemeente Eijsden-Margraten verleent sinds kort wel een financiële ondersteuning. Het beheer is al lang ons zorgenkindje. We treffen het dat we in onze gemeente Thomas Schaart bereid hebben gevonden om tegen een kleine vergoeding het onderhoud van het kerkhof te verzorgen. Dat ligt er weer pico bello bij. Recent heeft hij als extraatje ook de heg langs onze kerk een knipbeurt gegeven. Een hele klus. Dank daarvoor Thomas.
 
Koffiedienst
We zoeken nog nieuwe mensen die mee willen draaien met de koffiedienst. Dat is echt zeer dankbaar werk en een kop koffie of thee is onmisbaar na de dienst.
 
Dick Rootert
 
De ‘Kerk is Open’ – expositie van fotograaf Alf Mertens
Van 1 juli tot en met 12 augustus opent de kerk op zaterdagmiddagen de deuren. Van 14.00 - 16.30 uur kunt u binnen lopen om het interieur te bewonderen van Sjef Hutschemakers (1931 ‑ 2017) of de recent gerestaureerde buitenzijde van de kerk. De Maastrichtse fotograaf Alf Mertens exposeert gedurende de maanden juli en augustus met zijn fotografiewerk in de kerk.
 
Alf Mertens' interesse in fotografie ontstond door de Voigtländer-camera van zijn vader, maar deze was voor hem verboden terrein. Camera’s waren in die tijd nog een kostbaar en delicaat bezit. Op zijn 19e  kocht hij zijn eerste Yashica elektro X en hierna volgden nog vele andere camera’s en in 1985 is hij begonnen aan de opleiding fotografie aan de Academie voor Schone Kunsten in Hasselt. Na enkele jaren gewerkt te hebben bij een fotograaf in Margraten, is Alf Mertens als zelfstandig fotograaf aan het werk gegaan. Momenteel werkt hij veel voor de provincie Limburg, voor het Maastricht Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Maastricht en voor diverse bedrijven en particulieren. 

 
  Banff.jpg


 
Fotografen die hem inspireren zijn o.a. Irving Penn, Stephan Vanfleteren en Sebastião Salgado. Het maken van portretten, het persoonlijke contact met de geportretteerde, vindt Alf het mooiste aspect van zijn werk en daarnaast heeft architectuurfotografie zijn speciale belangstelling. De natuur en het landschap zijn voor Alf Mertens onderwerpen die hij naast zijn dagelijkse werk erg boeiend vindt en die ook op deze expositie in de protestantse kerk van Eijsden te zien zullen zijn.
 
U bent van harte welkom op  zaterdagen van 1 juli tot en met 12 augustus van 14.00 ‑ 16.30 uur, Protestantse Kerk te Eijsden, Wilhelminastraat 1.
 
Koffieochtend
Op vrijdag 8 september om 10.30 uur hebben we weer een gezamenlijke koffieochtend in het Kerkelijk Centrum. Het is goed om elkaar op ongedwongen wijze te spreken en ook om rond een thema met elkaar van gedachten te wisselen. De vorige keer lazen we het verhaal van de verloren zoon. Opmerkelijk hoe zo’n verhaal eigen ervaringen kan oproepen. U hoort nog van ons “team”. Alvast: van harte welkom.

 
 

Kerkdienst, met de Remonstrantse Gemeente
datum en tijdstip 24-09-2017 om 10.00 uur
Autonomie meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.