PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief mei 2018 Nieuwsbrief mei 2018

Bij de diensten
 
Zondag 20 mei, Pinksteren
Woorden kunnen vernietigen. Of heel maken. Ook christelijke of bijbelse woorden nodigen uit of stoten af, het hangt er vanaf welke woorden je gebruikt. Slordig taalgebruik veroorzaakt problemen. In Genesis 11, bij de toren van Babel, babbelt iedereen er maar op los. Men verstaat elkaar niet meer. Terwijl in het bekende Pinksterverhaal (Hand. 2) de vreemdelingen alles verstaan in de eigen taal. Zou het niet mooi zijn als mensen elkaar in eenheid en verbondenheid verstaan, ondanks de soms grote verschillen? Is dat ook niet de kracht van de Maaltijd, die we in deze dienst houden?
Ds. Ruud Foppen
Collecte: Voedselbank Zuid-Limburg
 
Zondag 10 juni, 2de zondag na Trinitatis
De traditie rond deze zondag leest een gelijkenis over een verloren schaap, beter: van een herder die dat arme schaap zoekt en het nog vindt ook. Lukas roept ons op om ons met die herder daarover te verheugen. Een opgewekte sfeer dus deze morgen. Ik neem mij voor die geliefde en alom bekende Psalm er bij te betrekken, Psalm 23 van ‘De Heer is mijn herder, mij zal niet ontbreken’.  Ja,  u leest het goed: ik gebruik niet het woord niets, maar het woord niet. Wat zal mij niet ontbreken ook al ontbreekt het mij (aan) alles? Nou, daar gaan we het over hebben door eens heel precies te lezen en ons te laten verrassen en troosten en bemoedigen want daarvoor zijn we gekomen toch? Natuurlijk gaan we er ook van zingen en roepen of fluisteren in onze gebeden. En wellicht ook over praten bij de koffie: welkom.
Ds. Joan Röell
Collecte: Eigen diaconie
 
Zondag 24 juni, 1ste zondag van de zomer
Voorganger in deze dienst is: ds. J. Zuidema
Collecte: KIA Zending WW
 
Zondag 8 juli, 3de zondag van de zomer
Wat doe je als je geroepen bent ware en wijze woorden te verkondigen en je wordt in het eerste geval gewaarschuwd voor de afwijzende houding van volksgenoten en in het tweede geval niet geaccepteerd door stadgenoten? Over de een lezen we in Ezechiël 2, 1-7 en over de ander in Marcus 6, 1-6. Profeten worden niet altijd welwillend aangehoord of ontvangen, zelfs niet in onze tijd. Kennelijk wil men niet horen wat er loos is of hoe het anders kan. Het kan onthullend, maar ook bevrijdend zijn als profeten onze wereld op zijn kop zetten.
Drs. Marije Bijleveld
Collecte: Eigen diaconie
 
Zondag 15 juli, 4de zondag van de zomer
Voorganger in deze dienst is: ds. J.C. Boot – de Boer
Collecte: Pieterke
 

In memoriam Peter Meerburg
Op woensdagmorgen 4 april overleed Peter Meerburg. Hij werd 97 jaar.
Anke en de familie, onder wie zijn zonen Gijs en Peet, kondigden het zo aan: “Onze lieve Peter heeft zijn lange mooie leven teruggegeven”. Zo noemde hij dat zelf, het leven is ontvangen en dan mag je het weer teruggeven. Sinds enkele maanden verbleef hij in Parc Imstenrade, vanwaar hij uitzicht had op zijn geboortegrond. Anke vergezelde hem dagelijks. In het paasweekend ging het slechter met hem. Omdat de doorbloeding haperde, leed hij enorme pijnen, waar alleen forse pijnstillers tegen hielpen. Zo is deze actieve en energieke man die de beperkingen van het ouder worden soms behoorlijk lastig vond, rustig ingeslapen.
Als predikant begon hij in het Groningse Beerta. In de Hervormde gemeente in Maastricht (St. Jan), was hij zes jaar predikant. Toen er een beroep op hem gedaan werd om als legerpredikant het Nederlands bataljon in het oorlogsgebied Korea bij te staan, aarzelde hij niet, evenmin als de kerkenraad, en verliet tijdelijk Maastricht. Over deze missie deed hij in 1953 verslag in “Legerpredikant in Korea”. Hij zette het predikantschap voort in Nieuw Guinea en daarna Curacao. In 1964 werd hij doctor in de theologie met een proefschrift over “De structuur van het Koptische evangelie naar Thomas”. Vervolgens kwam hij in het onderwijs terecht, waarvan de laatste tien jaar tot aan zijn pensioen als rector van het Haags lyceum. Hij keerde terug in zijn geliefde Limburg en stond als invallend emerituspredikant menig Limburgse protestantse gemeente bij, Eijsden natuurlijk, maar ook onder meer de Oude Mijnstreek. Wat niet velen wisten: Peter was Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Zijn zonen noemen hem “een doorzetter, een tempobeul, een studiehoofd”. Gijs zegt: “ Geen moment mocht verloren gaan met nietsdoen of zinloze bezigheden”. Zo is ook zijn weerzin tegen veel kerkelijke rompslomp en vergadergedoe te begrijpen. Hij was geen vriend van overbodige druktemakers met rare meningen. Tijdverlies. Liever bracht hij die tijd door achter de piano, of op het hockeyveld, op de tennisbaan, op de wandelpaden of op de racefiets. Tot drie jaar geleden fietste hij nog bijna dagelijks zijn kilometers door het heuvelland. Of we herinneren nog die winter met veel sneeuw, toen Anke en hij op de ski’s het huis verlieten voor een mooie langlauftocht. Toen de laatste jaren zijn motoriek hem meer en meer in de steek liet, werd het dagelijks piano spelen moeilijk en stapte hij over op de dwarsfluit. Het was een tijd waarin hij vond dat het nu wel klaar was. En ondanks dat bleek hij toch steeds weer te beschikken over zelfspot, een relativerende kwinkslag of een kort opbeurend en bemoedigend woord. Een pastor is hij altijd gebleven, open, eerlijk en steunend tegelijk.
Op maandag 9 april namen we afscheid in de St. Jan in een gezamenlijke dienst van de gemeenten Maas-Heuvelland en Eijsden en daarna in beperkte kring in het crematorium te Eijsden. Het thema was de cantate van Bach: “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit”. Is het niet het leven zelf in goede en slechte tijden, dat steeds omvat wordt door “Gottes Zeit”? Er werd muziek gemaakt en gezongen, de zonen memoreerden in diepe dankbaarheid vader en zijn gedrevenheid, en samen met een inderhaast maar effectief gevormde minicantorij zongen we zijn lievelingslied “Amazing grace”, het zo troostrijke en helpende lied dat Anke aan zijn bed zong als hij in die laatste dagen en nachten onrustig was. Het lijkt alsof we met Peter een stukje bezieling verliezen. Tenzij we het weten te bewaren: zijn directe, optimistische geest en zijn vasthoudend geloof in de dingen die wezenlijk zijn.
Ds. Ruud Foppen
 
 
Vanuit de kerkenraad
 
Kerkenraadsvergadering
In de kerkenraadsvergadering van 17 april zijn de volgende punten aan de orde geweest.
 
Uitvaartdienst Peter Meerburg
We hebben stil gestaan bij het overlijden van Peter Meerburg. De uitvaartdienst werd gehouden in de Sint Jan in Maastricht met als voorganger Ruud Foppen. Het was een gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente Eijsden en de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Peter was niet alleen actief in Eijsden maar is in het verleden ook voorganger geweest in Maastricht.  Voor zover je dat kunt zeggen was het een mooie (en passende) afscheidsdienst van Peter. Ik verwijs verder graag naar bijgaand In Memoriam van ds. Ruud Foppen. We wensen Anke veel sterkte.
 
Parkeren
Er is bij de gemeente Eijsden-Margraten een verzoek ingediend om aan ons 2 vergunningen te verlenen voor het parkeren in de Diepstraat. Het College van B&W heeft een toelichting ontvangen en zal op korte termijn een besluit nemen. De vergunningen (indien deze verleend worden) zullen in het kerkelijk centrum worden gelegd en zijn bestemd voor bezoekers aan onze kerk die slecht ter been zijn.
 
Gebruik kerkelijk centrum
Er is een verzoek ontvangen om het kerkelijk centrum een aantal dagen per week te mogen gebruiken voor een kleinschalige buitenschoolse opvang. De kerkenraad heeft hier positief op gereageerd. Het ziet ernaar uit dat de gemeente Eijsden-Margraten daarvoor een vergunning zal afgeven. We zullen voor het gebruik ervan enkele kleine investeringen moeten doen. De planning is om hiermee in het nieuwe schooljaar te starten. Eenmaal in de 14 dagen wordt het kerkelijk centrum op zaterdagmiddag nog steeds gebruikt voor het Taalcafé.
 
De Kerk is Open
Alweer voor het achtste jaar op rij wordt ’s zomers een aantal zaterdagmiddagen onze kerk opengesteld voor bezoekers. Dit jaar betreft de volgende data: 7, 21, 28 juli, 11 en 25 augustus alsmede 9 september. Mensen die een kijkje komen nemen zijn vaak toevallige voorbijgangers, bezoekers van de kunstexpositie (zie bijgaand) of Eijsdenaren die de kerk eens van binnen willen zien.
 
Gemeenteavond
Zoals al jaren de gewoonte is, organiseren we ook dit jaar weer onze gemeenteavond. Deze staat gepland op 22 mei om 20.00 uur in het kerkelijk centrum. Zoals gebruikelijk worden de jaarrekeningen (2017) en begrotingen (2018) van Kerkrentmeesters en Diaconie gepresenteerd. Daarnaast zullen we stilstaan bij het toekomstig gebruik van ons kerkje en kerkelijk centrum en de mogelijke samenwerking met de protestantse gemeente Maas-Heuvelland. Ieder is van harte uitgenodigd. Voor vervoer kan worden gezorgd.
 
Huwelijksdienst
De kerkenraad heeft het verzoek goedgekeurd om in de dienst van zondag 2 september het huwelijk van Eugenie van Dijk en Willem Teernstra kerkelijk in te zegenen. Noteer deze datum alvast. Ieder is van harte welkom.
 
Joke Boot
Deze zomer staan er op 15 juli en 5 en 19 augustus weer diensten gepland met Joke Boot als voorganger. Nadat ze zich vorig jaar als gevolg van ziekte moest afmelden heeft ze gezegd dit jaar met plezier weer in Eijsden te willen voorgaan. Hoewel Bert nog aan het revalideren is van een operatieve ingreep gaat het al met al in huize Boot de goede kant op, kregen we te horen.
Dick Rootert
 
Overlijden Ben Gudde
Op 31 maart is voor ons plotseling Ben Gudde overleden. Ben was samen met Fatima regelmatig aanwezig in de diensten die we samen vieren met de Remonstrantse Gemeente. De uitvaartmis werd op 6 april gehouden in de Sint Theresiakerk in Maastricht. Ben is 88 jaar geworden. We wensen zijn familie en in bijzonder Fatima heel veel sterkte.
 
Dodenherdenking
Op vrijdag 4 mei werden er tijdens de dodenherdenking traditiegetrouw namens de gezamenlijke kerken door pastoor en dominee bloemen gelegd bij het monument op de Vroenhof.
 
Huwelijksvieringen
Op zaterdag 5 mei traden Yvonne van den Berg en Leendert van de Ende in het huwelijk. We kennen Leendert toen hij met Loes in Banholt – en later Imstenrade – woonde. Loes was heel lang ziek en is in Imstenrade overleden. De oecumenische huwelijksviering, geleid door pastoor Kenis en dominee Foppen, vond plaats in de kapel Geverikerhof te Beek-Geverik.
En op zaterdag 21 juli stappen Joanna Dominguez en Jos Vrolijks in het huwelijksbootje. Zij vormen – inmiddels met hun vier kinderen – al zo’n tien jaar een gezin, maar nu gaan zij trouwen en willen ook graag een kerkelijke zegening. Helaas is de kerk in Eijsden vanwege de Diepstraatfeesten op die zaterdag nauwelijks bereikbaar, zodat zij uitwijken naar het “Leopoldskerkje”, de oude Hervormde kerk van Meerssen.
 
Koffie- en theemiddag
Op maandag 28 mei om 14 uur is er weer onze thee- en koffiemiddag. Naast de koffie en thee is er ook ons gesprek. Deze keer: “Spreken is zilver, zwijgen goud”. Is zeggen wat je denkt een blijk van eerlijkheid? Of zou “een wacht voor je lippen” handig zijn? Er zijn mensen die er van alles uit flappen, tot en met intieme details. Het lijkt zelfs in de mode, als je de TV aan zet of in de trein zit. Openheid en directheid zijn in Nederland heel gewoon, maar in het buitenland schrikt men daar soms behoorlijk van. Op Vlaamse scholen worden Nederlandse kinderen soms als “brutaal” ervaren, of minstens luidruchtig. Wanneer is het spreken zilver, maar het zwijgen goud? En wanneer is spreken in de ene situatie geboden, in de andere een doodzonde?
 
Oecumenische Bijbelgroep
Op maandag 4 juni om 20 uur komt de groep weer bij elkaar rond Johannes 2, deze keer in het Parochiecentrum van St. Geertruid, Burg. Wolfsstraat 40.
 
Leeskring
Op vrijdag 15 juni om 10 uur komt de leeskring weer bijeen in het kerkelijk centrum om samen “De Trooster” van Esther Gerritsen te bespreken.
 
Kunst in de kerk: Nieuwe wegen voor Ur-oude verhalen
Deze zomer is er in het Diepstraatkerkje een expositie met kleurrijke werken van Eugenie van Dijk. Deze “kleurvertalingen” zijn abstracte verbeeldingen van verzen uit de Bijbel, denk aan Exodus 13:21 “En de HERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, [...] en des nachts in een vuurkolom, [...] om voort te gaan dag en nacht”  - Bij iedere “kleurvertaling” is een ander verhaal. Als u dat wenst krijgt u uitleg van Eugenie zelf. Zij zal de zaterdagmiddagen dat de kerk open is, te weten op 7, 21, 28 juli, 11 en 25 augustus en op 9 september aanwezig zijn. Informatie over het werk van Eugenie is ook te vinden op haar website: www.jonah3days.com
Ieder is van harte welkom.

terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-08-2018 om 10.00 uur
meer details

 
De kerk is open!
Op een aantal zaterdagmiddagen in de zomermaanden is onze kerk open voor bezichtiging. Tevens kunstexpositie. meer
 
Kunst in de kerk
Deze zomer is er in het Diepstraatkerkje een expositie met kleurrijke werken van Eugenie van Dijk. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.